Privacyverklaring

Sophistiq (gevestigd aan Angerenstein 58, 7339 BN Ugchelen) draagt veel zorg bij aan een correcte en veilige verwerking van privacygevoelige gegevens. Deze website voldoet aan de Europese GDPR (General Data Protection Regulation) gestelde eisen (25 mei 2018 van kracht). In Nederland gaat deze wet onder de naam AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Deze website maakt verder geen gebruik van cookies.

Privacy

Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of u hiervoor toestemming hebt verleend. Sophistiq bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hier beneden leest u per specifiek onderdeel van de website hoe Sophistiq met uw persoonsgegevens omgaat.

a. Contactformulieren en e-mail links

Als u een contactformulier op de website invult of een e-mail stuurt, dan zal Sophistiq de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor u het contactformulier hebt ingevuld of de e-mail hebt verzonden.
Gegevens ingevuld in het contactformulier worden beveiligd verzonden naar info@sophistiq.nl en worden niet op de webserver opgeslagen.

b. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sophistiq en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Sophistiq een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Sophistiq van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sophistiq.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Sophistiq u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Sophistiq reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

c. Beveiliging

Sophistiq neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sophistiq.nl

3. Wijziging van deze privacyverklaring

Sophistiq kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Sophistiq raadt u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende privacyverklaring.